Het Groothertogdom Luxemburg biedt een bijzonder aantrekkelijk kader voor natuurlijke personen die het beheer van hun volledig of gedeeltelijk privévermogen aan een specifieke vennootschapsstructuur wensen toe te vertrouwen.

Zodra bepaalde voorwaarden zijn vervuld geniet de maatschappij voor het beheer van het familievermogen (SPF) algehele fiscale vrijstelling op haar opbrengsten en op haar vermogen. Deze vennootschap geldt dus als een vehikel voor het privébeheer van financiële activa dat toelaat de gerealiseerde winst te herbeleggen, de fiscale kosten te drukken en de persoonlijke belegging duurzaam te plannen.


Wat is het doel van een SPF?

 • De SPF is een klassieke Luxemburgse kapitaalvennootschap die mits bepaalde voorwaarden zijn vervuld belastingvrijstelling geniet.
 • Een SPF kan de vorm aannemen van een naamloze vennootschap, van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, van een commanditaire vennootschap op aandelen of van een coöperatieve vennootschap georganiseerd onder de vorm van een naamloze vennootschap. Daarom is een beperkte aansprakelijkheid ten aanzien van de inbreng gewaarborgd; dat biedt een zekere sereniteit binnen het beheer van een vehikel dat wil investeren door gebruik te maken van een lening.
 • Een FOD heeft een uniek maatschappelijk doel: de aankoop, het bezit, het beheer en de verwezenlijking van financiële activa met uitsluiting van iedere handelsactiviteit, ieder rechtstreeks bezit van onroerende goederen of van intellectuele eigendomsrechten.
 • De SPF die bedoeld is voor het beheer van privévermogen is aan geen enkel type vooraf bepaald vermogensbeheer gebonden; ze kan met andere woorden ieder principe aangaande de risicospreiding opgelegd aan ICB het hoofd bieden.

Hoe wordt de SPF geleid?

 • Aangezien de SPF meerdere maatschappelijke vormen kan aannemen, zijn er verschillende directietypes mogelijk (raad van bestuur, zaakvoerder).
 • Neemt de SPF de vorm aan van een naamloze vennootschap dan wordt ze geleid door een raad van bestuur van minstens drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet in Luxemburg gevestigd.
 • Zijn alle aandelen daarentegen in handen van een enkele aandeelhouder verenigd, dan kan een unieke bestuurder worden beoogd.

Onder welk fiscaal stelsel ressorteert de SPF?

 • De SPF geniet verschillende belastingvrijstellingen op haar inkomsten en haar vermogen.
 • De SPF is onderworpen aan een recht van 0,5% op de inbreng in kapitaal bij oprichting en bij de latere kapitaalsverhogingen. (Naast de mogelijkheid tot vrijstelling van dit recht kan de voet in bepaalde gevallen ook worden verlaagd - neem hiervoor contact op met ons).
 • De SPF is onderworpen aan een jaarlijkse abonnementstaks van 0,25% die wordt berekend op de basis van het volgestorte maatschappelijk kapitaal vermeerderd met de uitgiftepremies en de schulden boven een bedrag gelijk aan acht maal het bedrag van het kapitaal en van voormelde premies. Die heffing bedraagt op jaarbasis minimaal 100 EUR. Ze is geplafonneerd op 125.000 EUR per jaar.
 • De SPF geniet niet de voordelen van de belastingverdragen ter vermijding van de dubbele belasting die Luxemburg sloot noch die van Moeder-Dochterrichtlijn  90/435/EG.

Welke fiscale vrijstellingen geniet de SPF?

1) Vrijstelling van de inkomsten uit dividenden

De SPF geniet de vrijstelling op de inkomsten uit dividenden afkomstig van al dan niet beursgenoteerde vennootschappen uit een Lidstaat van de Europese Unie met vestiging in Luxemburg.

De dividenden van ondernemingen afkomstig van buiten de Europese Unie kunnen eveneens zijn vrijgesteld als ze afkomstig zijn van vennootschappen onderworpen aan een inkomstenbelasting tegen een voet van minstens 11% of wanneer minder dan 5% van het totaal van de door de SPF geïnde dividenden afkomstig zijn van vennootschappen onderworpen aan een belastingpercentage van minder dan 11%. De belastingadministratie controleert daartoe zowel de belastbare grondslag als de belastingvoet.


2) Algemene vrijstelling van de meerwaarden op effecten.

3) Vrijstelling van de vermogensbelasting.


Bijzondere kenmerken:

Om voor deze verschillende vrijstellingen in aanmerking te komen mag de SPF zich niet mengen in het beheer van de vennootschappen waarin ze investeert. Ze mag met andere woorden geen mandaat van zaakvoerder of van bestuurder belast met het dagelijks bestuur bekleden. Niets belet evenwel dat de aandeelhouders van de SPF zelf dit type functie opnemen binnen de vennootschappen waarin de SPF participaties aanhoudt.

Ieder kwartaal en jaarlijks dienen er een aantal formaliteiten te worden vervuld om dit fiscaal gunstregime verder te kunnen blijven genieten.

Is er een bronbelasting op opbrengsten die door de SPF worden overgemaakt?

 • Geen bronbelasting op uitgekeerde dividenden.
 • Geen bronbelasting op de distributie van liquidatiebonussen.
 • Bronbelasting op intresten uitgekeerd aan residenten (delgende afhouding van 10%).
 • bronbelasting op intresten aan niet-residenten
 • bronbelasting op de tantièmes overgemaakt aan de leden van de raad van bestuur (20%).
 • bronbelasting op de salarissen uitbetaald aan werknemers of bestuurders  (0% tot 38%).

Stroomopwaarts zijn de opbrengsten die de SPF int, onderworpen aan eventuele bronheffingen opgelegd door het interne recht van de Staten waarin de SPF investeerde.

 

Wat is de fiscale situatie van de begunstigden van opbrengsten van de SPF?

1) Belasting van residenten

 • Vrijstelling van de niet-speculatieve meerwaarden (opbrengst van afstand of van liqudatie meer dan 6 maanden na verwerving) en exclusief aanzienlijke participatie (participatie tot 10% van het kapitaal).
 • Volgens het progressief barema (0% tot 38%) op de opbrengsten van dividenden of speculatieve meerwaarden.
 • Volgens het globale halve percentage voor de niet speculatieve meerwaarden op aanzienlijke participaties (>10% van het kapitaal).

2) Belasting van niet-residenten op hun inkomsten volgens het intern recht van hun verblijfsstaat.