De S.E.C.S. of de Gewone commanditaire vennootschap is een van de eenvoudigste en meest flexibele vennootschapsvormen uit het Luxemburgse vennootschapsarsenaal.

Deze vorm vergt twee vennoten, de eerste, de stille vennoot die kapitaal inbrengt, is slechts ten belope van zijn inbreng aansprakelijk. De tweede, de beherende vennoot, die zijn industrie inbrengt in de vorm van zijn technische of commerciële vaardigheid evenals zijn knowhow, is persoonlijk aansprakelijk voor zijn verbintenissen.

Er is geen minimuminbreng vereist; bovendien kan de vennootschap onderhands en dus tegen weinig kosten worden opgericht. Dit geldt ook voor alle latere wijzigingen.

Deze vennootschapsvorm is bijzonder aantrekkelijk voor een startende bedrijfsleider en voor een investeerder die zijn risico wil beperken tot de inbreng die hij zelf kiest.


Enkele bijzonderheden van de SECS

  • De beherende vennoot kan het vennootschapskapitaal gemakkelijk verhogen  zonder dat zijn directiebevoegdheid aan enige beperking wordt onderworpen.
  • Enkel de stille vennoot moet over de capaciteiten van een handelaar beschikken.
  • Het maatschappelijk kapitaal mag niet worden gevormd door een industriële inbreng, maar door een geldelijke inbreng.
  • De maatschappelijke aandelen in de bvba zijn op naam en kunnen behoudens andersluidende bepalingen van de statuten niet worden overgedragen.
  • De vennootschap moet het minimaal genormaliseerd boekhoudplan volgen.
  • De stille vennoot moet zijn tussenkomst beperken tot zijn inbreng zo niet dient hij dezelfde aansprakelijkheid op zich te nemen als de beherende vennoot.