De aansprakelijkheid van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is beperkt tot de inbreng van iedere vennoot. Het betreft een besloten vennootschap in die zin dat de intuitu personae nog sterker doorweegt dan in de naamloze vennootschap.

Net omwille van haar flexibiliteit en de beheersdimensie bekleedt dit type vennootschap een uitgelezen plaats binnen de Luxemburgse economie.

Het aantal vennoten kan variëren van 1 tot maximaal 40. In het geval van een enige vennoot spreken we van een eenpersoonsvennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société à responsabilité limitée unipersonnelle). In het kader van een groep vennootschappen kunnen via de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met een enkele vennoot bijvoorbeeld dochterondernemingen met een enkele aandeelhouder worden opgericht.

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid geniet van de fiscale conventies en de communautaire richtlijnen die met name van toepassing zijn op het fiscaal stelsel van moeder- en dochterondernemingen.

De bvba kan het stelsel van de Soparfi (financiële participatiemaatschappij) aannemen als zij deze bepaling in haar maatschappelijk doel opneemt. Daarnaast kan haar kapitaal door inbreng in natura worden gevormd zonder de tussenkomst van een revisor die net zoals bij de naamloze vennootschap het bedrag van de inbreng in principe moet evalueren.

Anders dan bij aandelen van een naamloze vennootschap zijn de maatschappelijke aandelen van een bvba niet verhandelbaar en kunnen ze niet onder het publiek worden uitgegeven.

De overdracht van aandelen in de bvba is onderworpen aan beperkingen; die vloeien immers rechtstreeks voort uit haar intuitu personae. Iedere overdracht van maatschappelijke aandelen in de bvba is onderworpen aan een goedkeuringsprocedure. Hierdoor kan de vennootschap, als ze aan een derde wordt overgedragen, controle uitoefenen over haar toekomstige vennoten.

Daarom moet iedere overdracht aan een persoon die vreemd is aan de vennootschap door de andere vennoten worden goedgekeurd. De vennoot die zijn aandelen wil overdragen, moet zijn voornemen aan de vennootschap kenbaar maken. De goedkeuring tot overdracht dient uitdrukkelijk te gebeuren bij meerderheid van de vennoten die minstens 75 % van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bezitten en moet voor de notaris worden verleden.


Het kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de Sàrl (hierna "bvba" genoemd) bedraagt precies 12.500 euro. Dat moet volledig door de vennoot of de vennoten worden volgestort bij de oprichting van de vennootschap. Het maatschappelijk kapitaal mag in andere valuta dan de euro zijn uitgedrukt.

Het wordt doorgaans volgestort door geld, maar er kan ook een inbreng in natura gebeuren van een roerend of onroerend goed en dat zonder de tussenkomst van een revisor die de inbreng in natura moet evalueren. De notaris die deze inbreng in natura vaststelt, zal de oprichter(s) doorgaans certificaten van alle stukken vragen die de precieze waarde van het bedrag van de inbreng staven. De notariële akte is voor de oprichting de la bvba verplicht.

De zaakvoering

De zaakvoerder mag van Luxemburgse of vreemde nationaliteit zijn. Hij heeft niet het statuut van handelaar. Binnen de bvba kunnen er twee zaakvoerders zijn. De administratieve zaakvoerder en de technische zaakvoerder.

De zaakvoerder kan binnen de vennootschap ook loontrekkende zijn. Het sociaal stelsel van de loontrekkende zaakvoerder varieert naar gelang hij vennoot is of niet, hij een bepaald percentage van de aandelen bezit en naargelang hij technisch zaakvoerder dan wel administratief zaakvoerder is.

Bovendien kan de bvba bij beslissing van een buitengewone algemene vergadering worden omgevormd tot een naamloze vennootschap. Maar bij de omvorming tot naamloze vennootschap en bij de inbreng voor het kapitaal van de naamloze vennootschap wordt het verslag van de revisor gevraagd om de waarde van het in natura ingebrachte kapitaal te evalueren.